УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ТА ПРАЦІ / УПРАВЛІННЯ МІСТОБУДУВАННЯ, АРХІТЕКТУРИ ТА ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ / УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛІГІЙ / ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ / АРХІВНИЙ СЕКТОР / СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ'Ї / ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ / ВІДДІЛ ОСВІТИ / ВІДДІЛ ЕКОНОМІКИ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ / СЕКТОР ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА / СЕКТОР З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

ВІДДІЛ ЕКОНОМІКИ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

 07541, м. Березань, вул. Героїв Небесної Сотні, 1

Тел. 045-766-47-07
ekon_berezan@ukr.net
 
Іващенко Наталія Степанівна – начальник відділу економіки та інвестиційного розвитку виконавчого комітету Березанської міської ради
Гаврилюк Тетяна Вікторівна – головний спеціаліст відділу економіки та інвестиційного розвитку виконавчого комітету Березанської міської ради
Самійленко Світлана Анатоліївна – провідний спеціаліст відділу економіки та інвестиційного розвитку виконавчого комітету Березанської міської ради
 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ економіки та інвестиційного розвитку
виконавчого комітету Березанської міської ради

 

1. Загальні положення
1.1.
Відділ економіки та інвестиційного розвитку  виконавчого комітету Березанської міської ради  (далі - відділ) є самостійним структурним підрозділом виконавчого комітету Березанської міської ради,  підзвітний та підконтрольний Березанській міській раді, підпорядкований її виконавчому комітету, міському голові.
1.2. Відділ утворюється Березанською міською радою, яка затверджує Положення про відділ.  До складу відділу  входить сектор інвестиційного розвитку.
1.3. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України,  актами Президента України,  постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами України,  рішеннями міської ради та  її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням .
1.4. Основною метою відділу є реалізація повноважень виконавчих органів міської ради у сфері соціально-економічного розвитку, забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку Березанської міської об'єднаної територіальної громади, в тому числі створення умов для активізації інвестиційної діяльності, ведення бізнесу, розвитку промислового виробництва та збільшення надходжень до бюджету, ефективного використання трудових і фінансових ресурсів.

2. Основні завдання відділу
Основними завданнями відділу є:
2.1.  координація робіт з розробки, впровадження та здійснення моніторингу програмних стратегічних документів щодо реалізації довгострокових пріоритетів і стратегічних цілей розвитку Березанської міської об'єднаної територіальної громади; 
2.2.  розробка прогнозів комплексного економічного і соціального розвитку Березанської міської об'єднаної територіальної громади, сприяння створенню умов для ефективної роботи підприємств всіх форм власності;
2.3.  визначення основних напрямків інвестиційної політики у Березанській міській об'єднаній територіальній громаді, розробка заходів, спрямованих на залучення інвестицій, в тому числі іноземних, та кредитних ресурсів для розвитку економічного потенціалу населених пунктів, що входять до складу Березанської міської об'єднаної територіальної громади;
2.4.    реалізація державної політики  щодо розвитку   споживчого ринку  на території  Березанської міської об’єднаної територіальної громади;
2.5.  забезпечення реалізації державної   цінової політики на території Березанської міської об’єднаної територіальної громади;
2.6.   здійснення заходів щодо підтримки та розвитку малого та середнього  підприємництва, промислового комплексу Березанської міської об’єднаної територіальної громади;
2.7.  реалізація  державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності на території Березанської міської об’єднаної територіальної громади;
2.8. організація здійснення правомочності міської ради щодо володіння, користування та розпорядження об'єктами права комунальної власності;
2.9. інформування громадськості щодо пріоритетів і досягнень економічного та соціального розвитку Березанської міської об’єднаної територіальної громади;
2.10. підготовка проєктів актів міської ради,  виконавчого комітету, міського голови, в т.ч. нормативного характеру, в межах своєї компетенції.

3. Функції відділу відповідно до завдань та повноважень
Відповідно до покладених на нього завдань відділ реалізує наступні функції:
3.1.  здійснює аналіз стану і тенденцій економічного і соціального розвитку Березанської  міської об'єднаної територіальної громади;
3.2. визначає цілі та пріоритети економічного і соціального розвитку Березанської міської об'єднаної територіальної громади на коротко- та довгострокову перспективу, готує прогнозні показники та пропозиції   щодо економічного і соціального розвитку;
3.3. розробляє проєкти Планів економічного і соціального розвитку Березанської  міської об'єднаної територіальної громади на середньострокову перспективу, подає їх на схвалення виконавчому комітетові міської ради,  готує пропозиції  щодо внесення змін на підставі звернень головних розпорядників коштів, а також подає звіт про хід і результати виконання  Планів;
3.4. у межах своєї компетенції розробляє пропозиції до проєктів програм економічного та соціального розвитку області, заходи щодо їх реалізації;
3.5. координує діяльність інших структурних підрозділів міської ради з економічних питань, забезпечує взаємодію з ними під час складання місцевих програм, а також під час розв'язання проблем комплексного розвитку продуктивних сил Березанської міської об'єднаної територіальної громади ;
3.6.. розглядає матеріали зі  встановлення (погодження) в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів на побутові, комунальні, транспортні та інші послуги, які надаються підприємствами комунальної власності та суб'єктами господарювання відповідно до вимог чинного законодавства;
3.7. аналізує стан і розробляє пропозиції щодо розвитку споживчого ринку та створення їх інфраструктури;
3.8. бере участь у реалізації державної цінової політики, здійснює моніторинг цін на основні продовольчі товари у закладах торгівлі та на ринках;
3.9.  формує перелік та дислокацію закладів торгівлі та ресторанного господарства, надавачів побутових послуг  на території Березанської міської об’єднаної територіальної громади;
3.10. здійснює у межах своїх повноважень контроль за належною організацією торгівельного та побутового обслуговування населення;
3.11. залучає суб’єктів господарювання у галузі торгівлі, ресторанного господарства до участі у святкових ярмарках, загальноміських заходах ;
3.12. аналізує стан і тенденції розвитку підприємництва у Березанській міській об'єднаній територіальній громаді;
3.13. спільно з громадськими організаціями підприємців визначає передумови щодо поліпшення підприємницького клімату на території Березанської міської об'єднаної територіальної громади
3.14. розробляє програми підтримки підприємництва на території Березанської міської об'єднаної територіальної громади, організовує її виконання та подає міській раді звіт про хід і результати виконання програми;
3.15. бере участь у розробці пропозицій щодо створення та функціонування інфраструктури підтримки підприємництва;
3.16. сприяє впровадженню механізмів фінансової підтримки розвитку малого та середнього підприємництва;
3.17. забезпечує участь представників підприємництва у плануванні діяльності з підготовки проектів регуляторних актів;
3.18. здійснює моніторинг, формує, оприлюднює та розповсюджує інформацію щодо виставкових заходів, конференцій, тренінгів та грантів для підприємців Березанської міської об'єднаної територіальної громади;
3.19. надає пропозиції щодо здійснення інформаційної, фінансової, ресурсної підтримки підприємництва;
3.20. готує інформацію та здійснює моніторинг наповнення офіційного веб-сайту міської ради для суб’єктів малого та середнього підприємництва Березанської міської об'єднаної територіальної громади. 
3.21. здійснює аналіз стану промислового виробництва, готує аналітичні матеріали, виявляє поточні проблеми та сприяє їх вирішенню;
3.22.. співпрацює з промисловими підприємствами з метою моніторингу їх інвестиційної та інноваційної діяльності;
3.23. координує роботу виконавчих органів міської ради з питань реалізації державної регуляторної політики  в межах та у спосіб, встановлені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», готує пропозиції щодо дерегуляції;
3.24.  проводить роботу зі збору пропозицій до Плану діяльності виконавчих органів міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів у сфері господарської діяльності;
3.25. готує проект плану діяльності виконавчих органів міської ради з підготовки регуляторних актів на рік та вносить його на розгляд міської ради;
3.26. розробляє проєкти регуляторних актів, що стосуються компетенції відділу;
3.27. організовує роботу спільно з розробниками регуляторних актів з підготовки аналізу регуляторного впливу та здійсненню заходів з відстеження результативності регуляторних актів;
3.28. формує реєстр діючих регуляторних актів та подає інформацію для розміщення на сайті міської ради в мережі Інтернет;
3.29. готує плани-графіки щодо здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів;
3.30. здійснює контроль за своєчасністю офіційного оприлюднення у друкованих засобах масової інформації регуляторних актів, прийнятих міською радою та виконавчим комітетом;
3.31. забезпечує облік нерухомого майна комунальної власності Березанської міської об’єднаної територіальної громади ;
3.32. розробляє пропозиції щодо ефективного управління об’єктами права комунальної власності, передачі їх у постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам;
3.33. готує документи з  приватизації  комунального житлового фонду відповідно до вимог чинного законодавства;
3.34. реєструє та видає свідоцтва про право власності на житло;
3.35. веде облік приватизованого житла;
3.36. розглядає звернення щодо приватизації майна, що перебуває у комунальній власності Березанської міської об’єднаної територіальної громади, готує відповідні пропозиції з цього приводу, проводить консультативну роботу з питань малої приватизації;
3.37. складає переліки об'єктів комунальної власності, що підлягають приватизації, та подає їх на розгляд міській раді;
3.38.  забезпечує організаційні заходи щодо діяльності аукціонних комісій з продажу об’єктів комунальної власності;
3.39. здійснює супровід проведення електронних аукціонів з продажу об’єктів комунальної власності;
3.40. готує документацію для укладення договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації та здійснює  контроль за виконанням зобов'язань, передбачених у договорах;
3.41. забезпечує надходження коштів від приватизації об’єктів права комунальної власності Березанської об’єднаної територіальної громади ;
3.42.  вносить пропозиції  з питань передачі нерухомого майна з державної та інших форм власності  у комунальну власність Березанської міської об’єднаної територіальної громади;
3.43. здійснює облік та контролює ефективність використання комунального майна Березанської міської об’єднаної територіальної громади, переданого в оренду, розробляє та вносить пропозиції щодо встановлення ставок орендної плати;
3.44. організовує проведення аукціонів з передачі в  оренду комунального майна, здійснює реєстрацію договорів оренди;
3.45. вносить пропозиції щодо відчуження об'єктів права комунальної власності Березанської міської об’єднаної територіальної громади іншим власникам;
3.46.  контролює стан виконання рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, протокольних доручень, а також законодавчих актів, що належать до компетенції відділу;
3.47. забезпечує інформування громадськості щодо цілей та досягнень економічного і соціального розвитку  Березанської міської об’єднаної територіальної громади;
3.48. розглядає листи, заяви, скарги, пропозиції юридичних осіб та громадян з питань, що відносяться до компетенції відділу;
3.49. виконує інші функції, пов'язані з виконанням покладених на нього завдань, в межах делегованих повноважень.

4. Функції сектору інвестиційного розвитку
4.1. забезпечує впровадження державної політики на місцевому рівні у сфері інвестиційної, інноваційної діяльності та державно-приватного партнерства;
4.2. визначає основні напрямки інвестиційної політики у Березанській міській об’єднаній територіальній громаді;
4.3. розробляє програми залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату на території Березанської міської об'єднаної територіальної громади, організовує її виконання та подає міській раді звіт про хід і результати виконання програми;
4.4. здійснює моніторинг звернень інвесторів до міської ради та менеджмент інвестиційної діяльності;
4.5.  формує базу місцевих проєктів, що потребують залучення інвестицій;
4.6. здійснює підготовку відповідних інформаційних матеріалів щодо економічного потенціалу, інвестиційних та інноваційних можливостей Березанської міської об'єднаної територіальної громади;
4.7. бере участь у розробці та оновленні інвестиційного паспорту Березанської міської об'єднаної територіальної громади та інвестиційного розділу на сайті Березанської міської ради;
4.8.  забезпечує супровід інвестиційних проєктів;
4.9.  сприяє здійсненню інвестиційної та інноваційної діяльності суб’єктами господарювання на території Березанської міської об’єднаної громади;
4.10.  координує підготовку проєктних заявок  щодо залучення додаткових коштів на фінансування проєктів  соціального призначення та програм розвитку Березанської міської об’єднаної громади ;
4.11. бере участь у формуванні переліку об’єктів капітального будівництва, реконструкції, капітального ремонту, які потребують залучення коштів обласного та державного бюджетів, для забезпечення комунально-побутових і соціально-культурних потреб  Березанської міської об’єднаної громади.

5. Права відділу
Відділ має право:
5.1. отримувати в установленому порядку інформацію, документи та інші матеріали,  необхідні для виконання покладених на нього завдань;
5.2. залучати працівників інших підрозділів міської ради, підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян (за згодою) для розгляду питань, що належать до його компетенції;
5.3.  координувати роботу з розробки та узгодження прогнозів, планів  та програм економічного і соціального розвитку Березанської міської об'єднаної територіальної громади;
5.4.  скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції;
5.5. брати участь у пленарних засіданнях міської ради, засіданнях постійних комісій міської ради, виконавчого комітету, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених міською радою, її виконавчими органами, міським головою;
5.6. користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, системами зв’язку і комунікацій, іншими технічними засобами.

6. Організація роботи відділу
6.1.
Структура, чисельність працівників відділу визначаються штатним розписом, який затверджується міською радою.
6.2.  Відділ очолює начальник. У разі відсутності начальника його обов’язки виконує інший працівник відділу.
6.3.  Сектор інвестиційного розвитку очолює завідувач.
6.4. Начальник відділу, завідувач сектору,  працівники відділу призначаються на посаду та звільняються з посади міським головою відповідно до вимог чинного законодавства України.
6.5. Посадові обов'язки завідувача сектору, працівників відділу визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються заступником міського голови (керуючим справами виконавчого комітету) за поданням начальника відділу. Розподіл посадових обов’язків між працівниками відділу встановлюється начальником відділу.
6.6  Завідувач сектору, працівники відділу в окремих випадках у разі службової необхідності за дорученням начальника відділу виконують повноваження, не передбачені посадовими інструкціями, але в межах повноважень посадової особи органів місцевого самоврядування.
6.7.  Відділ при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з виконавчими органами Березанської міської ради, органами виконавчої влади,  постійними комісіями міської ради,  підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, об'єднаннями громадян.
6.8.  Діловодство відділу ведеться згідно з номенклатурою справ, що затверджується в установленому порядку.
6.9.  Відділ утримується за рахунок коштів місцевого бюджету Березанської міської об’єднаної територіальної громади. Матеріально-технічне забезпечення відділу здійснює апарат виконавчого комітету міської ради.
6.10.  Реорганізація та ліквідація відділу здійснюється за рішенням міської ради відповідно до вимог чинного законодавства України.
6.11.   3міни до цього Положення вносяться в порядку,  встановленому чинним законодавством України, шляхом затвердження Положення в новій редакції.

7. Начальник відділу:
7.1.
  здійснює керівництво діяльністю відділу;
7.2.  розробляє Положення про відділ;
7.3.  готує посадові інструкції працівників відділу. визначає функціональні обов'язки, ступінь відповідальності працівників відділу, сприяє підвищенню професійної та ділової кваліфікації працівників відділу;
7.4.  забезпечує підготовку у межах своєї компетенції проєктів рішень міської ради і виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, підписує та візує документи ;
7.5.   бере участь у розгляді питань, що відносяться до сфери діяльності відділу;
7.6. інформує Березанську міську об'єднану територіальну громаду про виконання рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з  питань відповідно до компетенції;
7.7. без доручення діє від імені відділу, представляє його інтереси в органах управління,  інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами;
7.8. несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни;
7.9.  здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до чинного законодавства в межах компетенції відділу.

 
Організація роботи відділу з питань економіки, власності, торгівлі та приватизації житла виконавчого комітету Березанської міської ради здійснюється відповідно до Положення про відділ з питань економіки, власності, торгівлі та приватизації житла виконавчого комітету Березанської міської ради, інших нормативно-правових та розпорядчих документів. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з відділами апарату, структурними підрозділами міськвиконкомуа також з підприємствами, установами, організаціями, суб’єктами підприємництва, незалежно від форм власності і відомчого підпорядкування та об`єднаннями громадян, які є в місті, використовує у своїй роботі підготовлені ними оперативні та статистичні відомості, підтверджені в установленому порядку.
Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету. Матеріально-технічне забезпечення відділу здійснює апарат виконавчого комітету міської ради. Реорганізація та ліквідація Відділу здійснюється в установленому законодавством України порядку.

 

2017 рік

Інформація про здійснення державної регуляторної політики у 2017 році [40 Kb]