Рішення виконавчого комітету / Проєкти рішень виконкому / Реалізація Закону України "Про очищення влади" / Статут територіальної громади / Рішення сесій / Проєкти рішень сесії / Графік засідань виконавчого комітету / Розпорядження виконавчого комітету / План Березанської міської ОТГ / Поіменне голосування / Нормативна база "Доступ до публічної інформації" / Порядок подання та оформлення запитів на інформацію / Звіти щодо кількості запитів на публічну інформацію / Рішення, прийняті зборами співвласників, щодо управління багатоквартирним будинком

Статут територіальної громади

 

ДОДАТОК
       до рішення сесії міської ради
       від 28.09.2001 року №277-21-XXIII
      
      СТАТУТ
      ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА БЕРЕЗАНЬ
     
      ПРЕАМБУЛА
      Цей Статут відповідно до Конституції і законів України закріплює систему місцевого самоврядування міста Березань, форми та порядок здійснення місцевого самоврядування територіальною громадою міста Березань, функції і повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста Березань, статус органів самоорганізації населення.
      Місцеве самоврядування в місті Березань (надалі - міське самоврядування) -це визнане та гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади міста (надалі - міська громада) самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб міського самоврядування вирішувати питання міського значення в межах Конституції і законів України.
      Міське самоврядування здійснюється міською громадою безпосередньо або через органи місцевого самоврядування міста.
      РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
      Глава 1.1. Загальна характеристика міста.
      Стаття 1.1.1. Місто Березань є самостійною адміністративно-територіальною одиницею - міським населеним пунктом, має статус міста обласного підпорядкування і згідно з адміністративно - територіальним устроєм України входить до Київської області. Громада міста Березань здійснює міське самоврядування в межах Березанської міської ради і має органи міського самоврядування, свою комунальну власність та свій місцевий бюджет.
      Місто Березань засноване в 1616 році. Місто Березань розташоване на річці Недра. Населення міста налічує близько 17 тис. чол.
      Земельні ресурси Березанської міської ради складають 13669,2 га, з них 70,8 га - землі, зайняті промисловими підприємствами, 596 га - під забудовами.
      Стаття 1.1.2. Зміна статусу міста Березань, як міста обласного значення та земельних меж Березанської міської ради можливе лише на основі міського референдуму, в якому візьме участь дві третини від загальної кількості виборців міста, та при умові, що за неї проголосують 90% виборців, які візьмуть участь у референдумі.
      Стаття 1.1.3. Територію, в межах якої здійснюється міське самоврядування, визначають межі Березанської міської ради.
      Земельними кордонами Березанської міської ради є межі погоджені з суміжними землекористувачами згідно проекту формування території і встановлення меж Березанської міської ради, розробленого Київським відділенням Інституту землеустрою Української Академії аграрних наук, на основі рішення Баришівської районної ради від 17 січня 1992 року.
      Зміна земельної межі Березанської міської ради здійснюється у відповідності із законодавством з обов'язковим врахуванням думки міської громади. Будь-які зміни межі Березанської міської ради, здійснені у відповідності із законодавством, повинні бути відображені в плані меж Березанської міської ради.
      Стаття 1.1.4. Розпорядження землею в межах Березанської міської ради здійснює міська рада при дотриманні прав власників та інших законних користувачів земельними ділянками.
      Рішення про віднесення земель міста до різних категорій: міської забудови, сільськогосподарського призначення, реакреаційної тощо - приймається міською радою.
      Стаття 1.1.5. З метою раціональної організації міського управління територія міста поділяється на мікрорайони:
      1. Поліський
      2. Заріччя
      3. Центральний
      4. Пристанційний
      5. Застанційний
      6. Світанок
      7. Садовий
      8. Піщаний
      9. Березань-2
      10. Соколі
      Межі районів затверджуються рішенням міської ради за поданням міського голови із врахуванням пропозицій жителів міста.
      На території кожного мікрорайону за рішенням міської ради може функціонувати відповідний орган самоорганізації населення.
      Стаття 1.1.6. Утворення чи оголошення в межах земель Березанської міської ради територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення здійснюється у відповідності з законом за рішенням міської ради.
      Стаття 1.1.7. Органи міського самоврядування можуть об'єднуватися з органами місцевого самоврядування інших міст України в асоціації, фонди, союзи тощо.
      Стаття 1.1.8. Органи міського самоврядування міста на договірних засадах можуть вступати у відносини з органами місцевого самоврядування міст зарубіжних країн або їх асоціаціями та входити до міжнародних асоціацій (союзів, фондів тощо) органів місцевого самоврядування.
      Стаття 1.1.9. Асоціаціям та іншим добровільним об'єднанням органів місцевого самоврядування не можуть передаватися повноваження органів міського самоврядування.
      Стаття 1.1.10. Територіальна громада міста має свою символіку - герб, прапор, положення та порядок використання яких затверджуються рішеннями міської ради.
      Стаття 1.1.11. День міста відзначати в четверту суботу місяця червня кожного року.
      Стаття 1.1.12. Відзначати день визволення міста Березані від німецько-фашистських загарбників у третю суботу вересня кожного року.
      Глава 1.2. Правова основа Статуту.
      Стаття 1.2.1. Статут міста приймає міська рада більшістю депутатів від загального складу ради. Статут має найвищу юридичну силу по відношенню до інших актів, що видаються в системі міського самоврядування.
      Дія Статуту поширюється на всю територію міста.
      Стаття 1.2.2. Статут відповідає положенням Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншим законам України, указам Президента України і постановам Кабінету Міністрів України.
      У разі невідповідності окремих положень Статуту Конституції та законам України, указам Президента України та постановам Кабінету Міністрів України діють норми останніх, які є актами більш високої юридичної сили.
      Стаття 1.2.3. Правові акти органів міського самоврядування та його посадових осіб, які суперечать цьому Статуту скасовуються рішенням міської ради в межах її компетенції або судом.
      Висновки про відповідність цих актів Статутові даються судом за зверненням міського голови або депутатів.
      Стаття 1.2.4. Офіційне тлумачення положень Статуту може давати лише міська рада. Рішення міської ради, в яких дається тлумачення цього Статуту, є обов'язковими для застосування і виконання в межах території Березанської міської ради.
      Стаття 1.2.5. Внесення змін і доповнень до Статуту здійснюється міською радою.
      Рішення міської ради про внесення змін і доповнень до Статуту приймаються більшістю депутатів від загального складу міської ради,
      Пропозиції щодо внесення змін і доповнень до Статуту вносяться до міської ради групою депутатів ради (не менш, як десять депутатів), міським головою або групою жителів міста в порядку місцевої ініціативи.
      Зміни і доповнення до Статуту, які передбачають приведення його у відповідність до положень Конституції та Законів України, указів Президента України та постанов Кабінету Міністрів України, вносяться міською радою за пропозицією міського голови в двомісячний термін після набуття цими актами чинності (або в строки, визначені цими актами).
      Глава 1.3. Взаємовідносини органів та посадових осіб
      міського самоврядування з органами державної влади,
      установами, підприємствами і організаціями.
      Стаття 1.3.1. Взаємовідносини органів та посадових осіб міського самоврядування з органами виконавчої влади, діяльність яких поширюється на територію Березанської міської ради, базуються на засадах співробітництва та взаємодопомоги з метою забезпечення здійснення завдань соціально-економічного то культурного розвитку міста і реалізації в місті функцій виконавчої влади.
      Органи і посадові особи міського самоврядування здійснюють функції міського самоврядування незалежно від органів виконавчої влади.
      Органи виконавчої влади, їх посадові особи не мають права втручатися в законну діяльність органів та посадових осіб міського самоврядування, а також вирішувати питання, віднесені Конституцією та законами України до повноважень органів та посадових осіб міського самоврядування, крім випадків виконання делегованих їм міською радою повноважень, та в інших випадках, передбачених законом.
      Органи і посадові особи міського самоврядування підконтрольні з питань здійснення ними наданих законом окремих повноважень органів виконавчої влади відповідним органам виконавчої влади.
      Міський голова відповідає за організацію зв'язків органів і посадових осіб міського самоврядування з органами виконавчої влади.
      Стаття. 1.3.2. Органи і посадові особи міського самоврядування сприяють міським органам судової влади і прокуратури в їх діяльності.
      Міський голова або за його дорученням інша посадова особа відповідає за організацію зв'язків органів і посадових осіб міського самоврядування з органами судової влади і прокуратури.
      Стаття 1.3.3. Взаємовідносини органів і посадових осіб міського самоврядування з підприємствами, установами і організаціями, що перебувають на території міста, базуються на суворому дотриманні визначених законодавством прав суб'єктів господарської діяльності і визначаються формою власності підприємств, установ і організацій.
      По відношенню до підприємств, установ і організацій, що перебувають у комунальній власності міської громади, відповідні органи і посадові особи міського самоврядування здійснюють наступні функції:
      - утворюють, реорганізують, перепрофілюють та ліквідують підприємства, установи і організації комунальної власності міської громади в порядку, визначеному чинним законодавством, призначають та звільняють з посади їх керівників;
      - контролюють ефективність і законність використання майна комунальних підприємств, установ і організацій міста в порядку, визначеному чинним законодавством і цим Статутом;
      - визначають цілі, функції, організаційні форми і порядок діяльності та затверджують статути створюваних ними підприємств, установ і організацій;
      - встановлюють в порядку і в межах, визначених законодавством, тарифи щодо оплати побутових, комунальних, транспортних та інших послуг, які надаються підприємствами та організаціями комунальної власності міської громади;
      - приймають рішення в межах, визначених законодавством, про відчуження об'єктів комунальної власності;
      -встановлюють для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності міської громади, розмір частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до міського бюджету;
      -інші функції, передбачені чинним законодавством.
      З підприємствами, установами і організаціями, які не перебувають у комунальній власності міської громади, органи і посадові особи міського самоврядування будують свої відносини на договірній та податковій основі. При цьому органи і посадові особи міського самоврядування в межах своїх повноважень, визначених законодавством і цим Статутом, можуть приймати наступні рішення щодо;
      - надання фінансової допомоги, а також пільг на податки, які надходять до міського бюджету, для підприємств, установ і організацій, діяльність яких має важливе значення для соціально-економічного і культурного розвитку міста;
      -встановлення відповідно до чинного законодавства норм та правил ведення ними господарської діяльності з питань, що стосуються екологічної безпеки та соціально-економічного і культурного розвитку міста;
      - залучення підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності до участі в комплексному соціально-економічному розвитку міста;
      - розміщення замовлень на виробництво продукції, виконання робіт (послуг), необхідних для міської громади;
      - залучення підприємств, установ та організацій, що не належать до комунальної власності міської громади, до участі в обслуговуванні населення засобами транспорту і зв'язку:
      - залучення підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності до участі в розвитку потужностей будівельної індустрії і промисловості будівельних матеріалів, у створенні, розвитку та реконструкції об'єктів інженерного забезпечення і транспортного обслуговування;
      - інших, передбачених чинним законодавством питань.
     
      РОЗДІЛ 2. СИСТЕМА МІСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ
      Глава 2.1. Загальні засади формування і функціонування
      системи міського самоврядування
      Стаття 21.1. Система міського самоврядування визначається Конституцією України, Законом «Про місцеве самоврядування в Україні» та цим Статутом.
      Система міського самоврядування включає;
      - міську громаду - первинний суб'єкт міського самоврядування, яка може безпосередньо вирішувати будь-яке питання, віднесене Конституцією та законами України до відання міського самоврядування;
      - міську раду - представницький органміського самоврядування;
      - міського голову;
- виконавчі органи міської ради;
      - органи самоорганізації населення.
      Стаття 2.1.2. Розмежування повноважень між елементами системи міського самоврядування здійснюється відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту. Виключними повноваженнями територіальної громади, які вона здійснює безпосередньо, або через утворену нею раду є:
      - прийняття рішення щодо реорганізації або ліквідації територіальної громади (її об'єднання з іншими територіальними громадами або входження до складу іншої громади);
      - найменування та перейменування територіальної громади і відповідної адміністративно - територіальної одиниці, в межах якої громада здійснює місцеве самоврядування;
      - формування представницького органу місцевого самоврядування та обрання міського голови;
      - встановлення переліку об'єктів комунальної власності громади, що не можуть бути відчужені в будь- якій формі.
      Стаття 2.1.3. До питань компетенції територіальної громади та її органів віднесені питання місцевого значення окремих повноважень органів виконавчої влади. До питань місцевого значення відносяться:
      - володіння, використання та управління майном, що є у комунальній власності громади;
      - місцеві фінанси, затвердження та виконання бюджету міста, встановлення та скасування місцевих податків і зборів;
      - комплексний соціально -економічний та культурний розвиток відповідної території;
      - утворення, реорганізація та ліквідація комунальних підприємств, організацій та установ, а також контроль за їх діяльністю;
      - сприяння розширенню житлового будівництва та утриманню житлового фонду і нежитлових приміщень;
      - збирання, транспортування, утилізація та знешкодження побутових відходів, знешкодження та захоронення трупів тварин;
- організація благоустрою та озеленення населених пунктів;
- організація ритуальних послуг та утримання місць поховання;
- організація стоянок автомобільного транспорту;
      - організація енерго-, паливо- та теплопостачання населенню та об'єктам, що перебувають у комунальній власності територіальної громади;
- водопостачання та каналізація;
      - організація місцевих ринків, ярмарків, сприяння розвитку всіх форм торгівлі;
      - створення належних умов для забезпечення населення послугами торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування;
      - організація транспортного обслуговування населення, забезпечення населення послугами зв'язку;
      - регулювання планування та забудови території міста;
      - організація охорони, реставрації та використання пам'яток історії і культури, архітектури та містобудування, палацово-аркових і садибних комплексів, природних заповідників;
      - забезпечення здобуття неповнолітніми повної загальної середньої освіти, сприяння діяльності закладів освіти;
      - створення умов для розвитку культури, фізичної культури та спорту в місті;
      - забезпечення медичного обслуговування та санітарного благополуччя населення в межах, визначених законом;
      - регулювання використання та контроль за використанням земель, інших природних об'єктів місцевого значення на території міста;
      - участь у плануванні та організації охорони довкілля;
      - соціальний захист та сприяння зайнятості населення, залучення інвестицій для створення нових робочих місць;
      - найменування (перейменування) вулиць, провулків, проспектів, площ, парків, скверів, мостів та інших споруд, розташованих та території міста;
      - участь у забезпеченні законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, організація міліції, що утримується за рахунок коштів територіальної громади;
      - забезпечення протипожежної безпеки на території міста;
      - організація інформаційної служби, сприяння діяльності засобів масової інформації;
- будівництво та утримання міських доріг;
- прийняття Статуту територіальної громади;
      - організація та утримання міських архівів;
- та інші питання, віднесені до питань міського самоврядування.
      Глава 2.2. Міська громада.
      Стаття 2.2.1. Міську громаду складають жителі міста, які проживають на її території.
      Стаття 2.2.2. Реєстрація жителів міста здійснюється у порядку, визначеному законодавством.
      Відомості реєстрації передаються у виконавчий комітет міської ради у порядку та строки, визначені чинним законодавством.
      Стаття 2.2.3. Право на участь у здійсненні місцевого самоврядування в повному об'ємі здійснюють члени міської громади - громадяни України, які досягли 18-річного віку та не визнані судом недієздатними. Вони мають право обирати органи і посадових осіб місцевого самоврядування, бути обраними або призначеними до органів місцевого самоврядування або їх посадовими особами, брати участь у місцевих референдумах, зборах громадян за місцем проживання та користуються іншими, передбаченими Конституцією, законами України та цим Статутом правами на участь у здійсненні місцевого самоврядування.
      Стаття 2.2.4. Особам, які мають видатні заслуги перед територіальною громадою міста та внесли суттєвий вклад в соціально-економічний та культурний розвиток міста, за рішенням міської ради може бути присвоєно звання «Почесний громадянин міста Березань».
      Звання почесного громадянина міста присвоюється незалежно від громадянства особи та місця її проживання.
      Підстави та порядок присвоєння звання почесного громадянина міста, його статус визначаються Положенням про почесне громадянство міста, яке затверджується рішенням міської ради.
      Міська рада може засновувати відзнаки, якими нагороджуються жителі міста, інші громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які мають значні заслуги перед містом та внесли суттєвий вклад в соціально-економічний та культурний розвиток міста.
      Перелік відзнак, підстави і порядок нагородження ними, а також статус осіб, нагороджених цими відзнаками, встановлюються Положенням про відзнаки міста, яке затверджується рішенням міської ради.
      Стаття 2.2.5. Жителі міста здійснюють своє право на місцеве самоврядування безпосередньо або через органи місцевого самоврядування,
      Стаття 2.2.6. Право жителів міста брати участь в здійсненні місцевого самоврядування може бути реалізоване в наступних формах:
- місцевий референдум;
      - вибори депутатів міської ради, депутатів Київської обласної ради та міського голови (місцеві вибори);
- загальні збори громадян за місцем проживання;
      - колективні та індивідуальні звернення (петиції) жителів міста до органів і посадових осіб міського самоврядування,
      - громадські слухання;
      - місцеві ініціативи;
      - участь у роботі органів місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення та робота на виборних посадах міського самоврядування;
      - інші, незаборонені законом форми.
      Стаття 2.2.7. Вищими формами безпосереднього здійснення міською громадою місцевого самоврядування є місцевий референдум і місцеві вибори.
      Глава 2.3. Місцевий референдум.
      Стаття 2.3.1. Місцевий референдум - це прийняття рішення з питань, віднесених Конституцією і законами України до відання міського самоврядування, шляхом прямого волевиявлення жителів міста, які мають право голосу на місцевих виборах.
      Жителі міста беруть участь у місцевих референдумах: обласному і міському.
      Міський референдум проводиться з метою безпосереднього вирішення міською громадою найбільш важливих питань, віднесених до відання міського самоврядування.
      На міський референдум не можуть бути винесені питання, віднесені законом до відання органів державної влади, а також питання затвердження міського бюджету та встановлення місцевих податків.
      Стаття 2.3.2. Участь у міському референдумі є вільною. Ніхто і ні в якій формі не може бути примушений до участі у міському референдумі.
      Стаття 2.3.3. Рішення про проведення міського референдуму приймає міська рада з ініціативи міського голови або депутатів міської ради.
      Міський референдум за місцевою ініціативою проводиться на вимогу не менш, як 10% жителів міста, які мають право голосу на місцевих виборах.
      Стаття 2.3.4. Порядок підготовки то проведення міського референдуму визначається законом.
      Стаття 2.3.5. Рішення міського референдуму вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини жителів міста, які взяли участь у голосуванні.
      Рішення міського референдуму не потребує затвердження будь-яким органом чи посадовою особою міського самоврядування або державної влади.
      Рішення міського референдуму та результати голосування публікуються комісією з проведення міського референдуму протягом десяти днів після його проведення.
      Рішення міського референдуму набувають чинності з моменту опублікування.
      Рішення прийняті міським референдумом, є обов'язковими для виконання та території м. Березань.
      Глава 2.4. Місцеві вибори.
      Стаття 2.4.1. Місцеві вибори - це обрання депутатів міської ради, депутатів Київської обласної ради та міського голови шляхом голосування жителів міста -активних суб'єктів міського самоврядування.
      Стаття 2.4.2. Місцеві вибори є вільними і відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.
      Ніхто не може бути примушений до участі у місцевих виборах.
      Стаття 2.4.3. Порядок призначення і проведення місцевих виборів та встановлення результатів голосування визначається законами України.
      Глава 2.5. Загальні збори громадян за місцем проживання.
      Стаття 2.5.1. Загальні збори громадян за місцем проживання скликаються по будинках, вулицях, кварталах, житлових комплексах, мікрорайонах міста або інших внутрішньоміських територіальних утвореннях з метою:
      - обговорення питань загальноміського значення;
      - обговорення питань, віднесених до відання загальноміських органів міського самоврядування, які мають важливе значення для відповідних жителів, та подання пропозицій з цих питань;
- створення органів самоорганізації населення;
      - заслуховування повідомлень та звітів про роботу органів і посадових осіб міського самоврядування, органів самоорганізації населення;
      - прийняття рішення про участь на громадських засадах жителів міста в роботах по благоустрою, в охороні громадського порядку, в збереженні житлового фонду, пам'ятників історії і культури, в наданні допомоги соціально незахищеним членам громади;
      - прийняття рішення про запровадження місцевих зборів на засадах добровільного самооподаткування;
      - прийняття рішення про добровільні внески та пожертви відповідних жителів міста на громадські потреби;
      - вирішення інших питань місцевого значення відповідно до чинного законодавства.
      Стаття 2.5.2. У великих внутрішньоміських територіальних громадах (в межах мікрорайонів), де неможливо провести загальні збори громадян, за рішенням виконавчого комітету міської ради або відповідного органу самоорганізації населення для обговорення і вирішення питань, передбачених законодавством та цим Статутом, скликаються збори представників відповідних жителів міста.
      Норми представництва на ці збори встановлюються органом, який їх скликає.
      Стаття 2.5.3. У роботі загальних зборів громадян мають право брати участь жителі міста, які мають право голосу на місцевих виборах та проживають на відповідній території (будинок, вулиця, квартал, житловий комплекс, мікрорайон).
      У роботі загальних зборів можуть брати участь народні депутати України, міський голова, депутати міської ради, посадові особи органів міського самоврядування, представники органів державної влади, об'єднань громадян та підприємств.
      Стаття 2.5.4. Загальні збори громадян скликаються міським головою за власною ініціативою або з ініціативи депутатів міської ради, виконавчого комітету чи відповідного органу самоорганізації населення.
      Загальні збори громадян можуть також скликатися міським головою за пропозицією не менше 10% від загальної кількості відповідних жителів, що мають право голосу на місцевих виборах.
      Розпорядження міського голови про скликання загальних зборів громадян оприлюднюється не пізніше, як за 7 днів до їх проведення із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на їх обговорення.
      Стаття 2.5.5. Загальні збори громадян є правомочними за умови присутності на них не менше половини відповідних жителів міста або їх представників.
      На загальних зборах громадян головує міський голова або керівник відповідного органу самоорганізації населення чи особа, визначена міським головою.
      Для ведення протоколу загальних зборів громадян обирається секретар зборів.
      Порядок денний загальних зборів та їх регламент затверджується загальними зборами за пропозицією міського голови.
      Міський голова, міська рада та її виконавчі органи, відповідний орган самоорганізації населення сприяють підготовці і проведенню загальних зборів громадян, надають їх учасникам необхідні приміщення, матеріально- технічні засоби, інформаційні та довідкові матеріали.
      Стаття 2.5.6. Під час проведення загальних зборів громадян складається протокол, який підписується головою і секретарем загальних зборів громадян.
      До протоколу загальних зборів громадян додається список їх учасників із зазначенням місця їх проживання.
      Стаття 2.5.7. Загальні збори громадян з розглянутих питань приймають рішення.
      Рішення загальних зборів громадян приймаються відкритим або таємним голосуванням більшістю голосів від кількості присутніх на них громадян, які проживають на відповідній території, та підписується головою і секретарем загальних зборів громадян.
      Стаття 2.5.8. Рішення загальних зборів громадян є обов'язковими для виконання органами самоорганізації населення і враховуються органами міського самоврядування.
      Рішення зборів, прийняті з питань, що мають важливе значення для міської територіальної громади з питань, віднесених до компетенції органів державної влади або органів міською самоврядування, мають рекомендаційний характер.
      Глава 2.6. Колективні та індивідуальні звернення жителів міста до органів і посадових осіб міського самоврядування.
      Стаття 2.6.1. Жителі міста, незалежно від їх віку та громадянства мають право направляти колективні або індивідуальні звернення до органів і посадових осіб міського самоврядування.
      Жителі міста мають право особисто звертатися до органів міського самоврядування, органів самоорганізації населення та до їх посадових і службових осіб з питань, віднесених до відання міського самоврядування.
      Стаття 2.6.2. Колективними визнаються звернення до органів і посадових осіб міського самоврядування за умови наявності не менш як десяти підписів жителів міста. Колективні звернення, підписані більш як п'ятьдесятьма жителями міста, розглядаються органами і посадовими особами міського самоврядування, до яких вони надійшли, у невідкладному порядку.
      Інформація про колективні звернення підписані більш як п'ятистами жителями міста негайно передаються до міської ради в разі, якщо вони надійшли до інших органів або посадових осіб міського самоврядування.
      Колективні звернення жителів міста можуть мати на меті:
      - внесення до міської ради, міського голови, виконавчого комітету міської ради конкретних пропозицій з питань соціально-економічного га культурного розвитку міста чи окремих міських територій;
      - аналіз роботи міського голови, міської ради, її виконавчих органів в цілому або заслуховування звітів про виконання окремих завдань, пов'язаних із соціально-економічним та культурним розвитком міста чи окремих міських територій, станом довкілля, громадської безпеки, охорони громадського порядку, з інших питань, віднесених чинним законодавством України до відання міського самоврядування;
      - порушення питання про утворення, реорганізацію або ліквідацію органів самоорганізації населення;
      - порушення питання про недовіру посадовій особі органу міською самоврядування;
      - інше.
      Глава 2.7. Дорадчий комітет як форма залучення
      громадськості до управління містом.
      Стаття 2.7.1. Дорадчий комітет - це офіційний робочий орган, що складається з представників міської влади, комунального підприємництва і громади, створюється для вирішення пріоритетних питань (програм), які потребують залучення фахівців у різних галузях міського господарства. Дорадчий комітет зобов'язаний ініціювати та координувати зусилля з виконання програми, приймати рішення та відповідати за кінцевий результат.
      Стаття 2.7.2. Основна мета дорадчого комітету - встановлення партнерських стосунків між всіма зацікавленими сторонами (міська влада -комунальне підприємство - громадськість) на принципах взаємо- відповідальності та причетності. Досягнення цієї мети є запорукою успішної реалізації визначеної програми.
      Стаття 2.7.3. Дорадчий комітет створюється розпорядженням міського голови і складається з двох робочих груп: виконавчої групи і спільної робочої групи.
      Стаття 2.7.4. Дорадчий комітет (робоча група) - це, як правило, тимчасовий колектив, створений для вирішення питань, які потребують поєднання різних функцій і залучення фахівців у різних галузях. Члени робочої групи можуть працювати з відривом або без відриву від основної роботи в органах місцевого самоврядування та громадян.
      Стаття 2.7.5. Напрацьовані членами дорадчого комітету матеріали виносяться на громадські слухання для обговорення і врахування думки і пропозицій громадськості.
      Стаття 2.7.6. Робота дорадчого комітету організовується і проводиться відповідно до Положення про дорадчий комітет, затвердженого міською радою.
      Глава 2.8. Громадські слухання.
      Стаття 2.8.1. Жителі міста мають право брати участь у громадських слуханнях, тобто зустрічатися з депутатами міської ради, посадовими особами органів міського самоврядування, членами дорадчого комітету під час яких заслуховується інформація про виконання ними службових обов'язків або окремих доручень чи про вирішення окремих питань, які зачіпають інтереси міської громади, жителів міста, порушуються питання та вносяться пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать до відання міського самоврядування.
      Метою громадських слухань є здійснення контролю за роботою депутатів міської ради та посадових осіб органів міського самоврядування, обговорення напрацьованих членами дорадчого комітету матеріалів.
      Стаття 2.8.2. Громадські слухання можуть проводитися з ініціативи міського голови, постійної комісії, органів самоорганізації населення, членів дорадчого комітету та з ініціативи жителів міста.
      Громадські слухання з ініціативи жителів міста можуть проводитися за наявності колективного звернення з відповідною вимогою, яке підписане не менш як п'ятистами жителів міста.
      Громадські слухання скликаються міським головою.
      Стаття 2.8.3. На громадські слухання запрошуються посадові особи органів міською самоврядування, депутати міської ради, керівники органів самоорганізації населення, члени дорадчого комітету, представники міських осередків політичних партій та громадських організацій, керівники підприємств, установ та організацій, діяльність яких пов'язана з питанням, що обговорюється.
      Стаття 2.8.4. На громадських слуханнях.
      - заслуховуються доповіді і інформації про роботу міського голови, міської ради, постійних комісій міської ради, окремих депутатів, виконавчих органів міської ради та їх посадових осіб, органів самоорганізації населення, дорадчого комітету;
      - обговорюються проекти рішень міської ради та її виконавчого комітету з метою внесення пропозицій щодо питань місцевого значення, що віднесені до відання міського самоврядування;
      - порушуються питання та вносяться пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать до відання міського самоврядування.
      Стаття 2.8.5. Підготовку громадських слухань забезпечує виконавчий комітет міської ради.
      Стаття 2.8.6. Про час і місце проведення та питання, які виносяться на громадські слухання, жителі міста сповіщаються секретарем міської ради не пізніше як за 10 днів до їх проведення.
      Стаття 2.8.7. Проведення громадських слухань організує секретар ради, голова постійної комісії або керівник дорадчого комітету.
      Стаття 2.8.8. На громадських слуханнях ведеться протокол, в якому назначаються дата і місце проведення слухань, загальна кількість присутніх, питання, що обговорюються, зміст виступів та внесені пропозиції.
      До протоколу може додаватися інформація або звіт особи, яка запрошена на слухання. Веде протокол працівник організаційного відділу виконавчого комітету міської ради.
      Протокол громадського слухання підписується особою, яка здійснює його проведення та особою, яка веде протокол, і передається міському голові.
      Стаття 2.8.9. Пропозиції вважаються внесені за результатами громадського слухання, якщо за них проголосувало більше половини жителів міста, які взяли в них участь.
      Про результати громадського слухання секретар міської ради інформує жителів міста в десятиденний строк.
      Глава 2.9. Місцеві ініціативи.
      Стаття 2.9.1. Члени міської громади мають право ініціювати розгляд міською радою (в порядку місцевої ініціативи) будь-якого питання, віднесеного Конституцією і законами України до відання міського самоврядування.
      Місцева правотворча ініціатива передбачаю внесення до міської ради проекту нормативно-правового акту з питань, віднесених до її відання.
      Стаття 2.9.2. Суб'єктами права місцевої ініціативи може бути ініціативна група членів міської громади (чисельністю не менше 20 чоловік).
      Проекти нормативно-правових актів, внесених в порядку місцевої ініціативи, які підтримані підписами не менш як десяти відсотків жителів міста, які мають право голосу на місцевих виборах, підлягають оприлюдненню і першочерговому розгляду на сесії міської ради.
      Стаття 2.9.3. Розгляд питання, внесеного в порядку місцевої ініціативи, здійснюється на відкритому пленарному засіданні міської ради з обов'язковою участю членів ініціативної групи.
      Стаття 2.9.4. Рішення, прийняті міською радою з питань, внесених в порядку місцевої ініціативи, підлягають обов'язковому оприлюдненню в порядку, встановленому міською радою.
      Глава 2.10. Участь у роботі органів міського самоврядування та робота на виборних посадах міського самоврядування.
      Стаття 2.10.1. Жителі міста мають право бути присутніми на відкритих засіданнях міської ради.
      Особи, що виявили бажання відвідати сесію міської ради, повинні не пізніше, як за три дні до її відкриття подати відповідну заяву на ім'я секретаря ради.
      Відмова жителям міста у відвіданні сесії міської ради, яка не пов'язана з організаційними чи технічними причинами, повинна бути оформлена у письмовій формі і може бути підставою для порушення питання про недовіру до секретаря міської ради,
      Жителі міста мають право без будь-яких обмежень бути присутніми і виступати на громадських слуханнях, що проводяться постійними комісіями міської ради у зв'язку з розробкою проектів міською бюджету та міських програм соціально-економічного і культурною розвитку, проектів рішень ради з питань, які становлять суттєвий громадський інтерес.
      При обговоренні цих питань, що винесені на громадські слухання, жителям міста повинна бути забезпечена можливість вільно висловлювати свою позицію і вносити пропозиції.
      Стаття 2.10.2. Жителі міста мають право брати участь у засіданнях виконавчого комітету при розгляді питань, пов'язаних із реалізацією їх конституційних прав, забезпечення яких віднесено до відання міського самоврядування.
      Жителі міста мають право брати участь у засіданнях відповідного органу самоорганізації населення.
      Стаття 2.10.3. Жителям міста, які мають право голосу на місцевих виборах, гарантується право бути обраними на посади в системі міською самоврядування, які визначені чинним законодавством як виборні, на рівних підставах.
      Глава 2.11. Інші форми участі жителів міста
      у здійсненні міського самоврядування.
      Стаття 2.11.1. Перелік форм участі жителів міста у здійсненні міського самоврядування, визначений цим Статутом, не є вичерпним.
      Органи та посадові особи міського самоврядування сприяють становленню нових форм участі жителів міста у здійсненні міського самоврядування.
      Стаття 2.11.2. Крім передбачених главами 2.3-2.10 цього Статуту можуть бути використані такі форми участі жителів міста у здійсненні міського самоврядування:
      міських осередків політичних партій та громадських організацій, керівники підприємств, установ та організацій, діяльність яких пов'язана з питанням, що обговорюється.
      Стаття 2.8.4. На громадських слуханнях.
      - заслуховуються доповіді і інформації про роботу міського голови, міської ради, постійних комісій міської ради, окремих депутатів, виконавчих органів міської ради та їх посадових осіб, органів самоорганізації населення, дорадчого комітету;
      - обговорюються проекти рішень міської ради та її виконавчого комітету з метою внесення пропозицій щодо питань місцевого значення, що віднесені до відання міського самоврядування;
      - порушуються питання та вносяться пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать до відання міського самоврядування.
      Стаття 2.8.5. Підготовку громадських слухань забезпечує виконавчий комітет міської ради.
      Стаття 2.8.6. Про час і місце проведення та питання, які виносяться на громадські слухання, жителі міста сповіщаються секретарем міської ради не пізніше як за 10 днів до їх проведення.
      Стаття 2.8.7. Проведення громадських слухань організує секретар ради, голова постійної комісії або керівник дорадчого комітету.
      Стаття 2.8.8. На громадських слуханнях ведеться протокол, в якому назначаються дата і місце проведення слухань, загальна кількість присутніх, питання, що обговорюються, зміст виступів та внесені пропозиції.
      До протоколу може додаватися інформація або звіт особи, яка запрошена на слухання. Веде протокол працівник організаційного відділу виконавчого комітету міської ради.
      Протокол громадського слухання підписується особою, яка здійснює його проведення та особою, яка веде протокол, і передається міському голові.
      Стаття 2.8.9. Пропозиції вважаються внесені за результатами громадського слухання, якщо за них проголосувало більше половини жителів міста, які взяли в них участь.
      Про результати громадського слухання секретар міської ради інформує жителів міста в десятиденний строк.
      Глава 2.9. Місцеві ініціативи.
      Стаття 2.9.1. Члени міської громади мають право ініціювати розгляд міською радою (в порядку місцевої ініціативи) будь-якого питання, віднесеного Конституцією і законами України до відання міського самоврядування.
      Місцева правотворча ініціатива передбачаю внесення до міської ради проекту нормативно-правового акту з питань, віднесених до її відання.
      Стаття 2.9.2. Суб'єктами права місцевої ініціативи може бути ініціативна група членів міської громади (чисельністю не менше 20 чоловік).
      Проекти нормативно-правових актів, внесених в порядку місцевої ініціативи, які підтримані підписами не менш як десяти відсотків жителів міста, які мають право голосу на місцевих виборах, підлягають оприлюдненню і першочерговому розгляду на сесії міської ради.
      Стаття 2.9.3. Розгляд питання, внесеного в порядку місцевої ініціативи, здійснюється на відкритому пленарному засіданні міської ради з обов'язковою участю членів ініціативної групи.
      Стаття 2.9.4. Рішення, прийняті міською радою з питань, внесених в порядку місцевої ініціативи, підлягають обов'язковому оприлюдненню в порядку, встановленому міською радою.
      Глава 2.10. Участь у роботі органів міського самоврядування
      та робота на виборних посадах міського самоврядування.
      Стаття 2.10.1. Жителі міста мають право бути присутніми на відкритих засіданнях міської ради.
      Особи, що виявили бажання відвідати сесію міської ради, повинні не пізніше, як за три дні до її відкриття подати відповідну заяву на ім'я секретаря ради.
      Відмова жителям міста у відвіданні сесії міської ради, яка не пов'язана з організаційними чи технічними причинами, повинна бути оформлена у письмовій формі і може бути підставою для порушення питання про недовіру до секретаря міської ради,
      Жителі міста мають право без будь-яких обмежень бути присутніми і виступати на громадських слуханнях, що проводяться постійними комісіями міської ради у зв'язку з розробкою проектів міською бюджету та міських програм соціально-економічного і культурною розвитку, проектів рішень ради з питань, які становлять суттєвий громадський інтерес.
      При обговоренні цих питань, що винесені на громадські слухання, жителям міста повинна бути забезпечена можливість вільно висловлювати свою позицію і вносити пропозиції.
      Стаття 2.10.2. Жителі міста мають право брати участь у засіданнях виконавчого комітету при розгляді питань, пов'язаних із реалізацією їх конституційних прав, забезпечення яких віднесено до відання міського самоврядування.
      Жителі міста мають право брати участь у засіданнях відповідного органу самоорганізації населення.
      Стаття 2.10.3. Жителям міста, які мають право голосу на місцевих виборах, гарантується право бути обраними на посади в системі міською самоврядування, які визначені чинним законодавством як виборні, на рівних підставах.і
      Глава 2.11. Інші форми участі жителів міста у здійсненні міського самоврядування.
      Стаття 2.11.1. Перелік форм участі жителів міста у здійсненні міського самоврядування, визначений цим Статутом, не є вичерпним.
      Органи та посадові особи міського самоврядування сприяють становленню нових форм участі жителів міста у здійсненні міського самоврядування.
      Стаття 2.11.2. Крім передбачених главами 2.3-2.10 цього Статуту можуть бути використані такі форми участі жителів міста у здійсненні міського самоврядування:
      - громадське обговорення проектів актів міської ради та інших органів міського самоврядування. Підлягають оприлюдненню з метою проведення громадського обговорення проекти планів економічного і соціального розвитку міста, міського бюджету, цільових програм міського розвитку;
      - членство у комісіях, які утворюються на громадських засадах при органах і посадових особах міського самоврядування (перелік цих комісій та положення про них затверджується рішенням міської ради);
      - участь у роботі фахових організацій, що створюються за рішенням виконавчого комітету міської ради з числа фахівців, які працюють в системі місцевого самоврядування або діяльність яких пов'язана з наданням громадських послуг членам міської громади, з метою їх залучення до розробки і реалізації проектів, що передбачають підвищення якості надання таких послуг. Положення про ці фахові організації затверджуються виконавчим комітетом міської ради;
      - участь у роботі громадських рад, що утворюються при міській раді з метою вивчення потреб окремих категорій жителів міста та існуючої практики надання їм соціальних послуг в системі міського самоврядування, залучення їх до здійснення міського самоврядування (за рішенням міської ради при ній можуть бути утворені ради пенсіонерів, інвалідів, іноземців, біженців, воїнів-інтернаціоналістів, учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, військовослужбовців, які не забезпечені житлом, тощо. Положення про ці ради розробляється виконавчим комітетом міської ради та затверджується рішенням міської ради);
      - участь у проведенні громадських експертиз проектів рішень міської ради з питань, що мають суттєве значення для міської громади, визначають основні напрямки соціально-економічного та культурного розвитку міста;
      - участь у масових акціях, метою проведення яких є привернення уваги органів і посадових осіб міського самоврядування до актуальних проблем загальноміського значення або проблем соціального забезпечення жителів міста, охорони навколишнього середовища, підтримання громадської безпеки тощо, які вимагають негайного вирішення;
      - робота в органах самоорганізації населення;
      - виконання на громадських засадах робіт по благоустрою території міста, наданню послуг соціально незахищеним жителям міста;
      - надання матеріальної і фінансової допомоги міському самоврядуванню у формі добровільних пожертв, внесків до фондів, що утворюються органами міського самоврядування з метою надання допомоги соціально незахищеним жителям міста або з метою сприяння культурному і духовному розвитку, підтриманню в належному стані пам’ятників історії, культури і архітектури, природних пам'ятників.
     
      РОЗДІЛ 3. ОРГАНИ І ПОСАДОВІ ОСОБИ МІСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ
      Глава 3.1. Загальні засади побудови системи
      органів міського самоврядування.
      Стаття 3.1.1. Система органів та посадових осіб міського самоврядування включає:
      - представницький орган міського самоврядування • міську раду;
      - міського голову;
      - виконавчі органи міського самоврядування - виконавчий комітет, відділи та управління.
      Стаття 3.1.2. Міський голова, міська рада, та її виконавчі органи здійснюють свою діяльність по реалізації функцій міського самоврядування за дорученням міської громади, від її імені та в її інтересах.
      Виконавчий комітет міської ради здійснює надані йому законодавством окремі повноваження органів виконавчої влади.
      Стаття 3.1.3. Діяльність органів міського самоврядування базується на засадах законності, гласності, підконтрольності, підзвітності перед міською громадою, розмежування повноважень представницької та виконавчої гілок міської влади, забезпечення повноти здійснення функцій міського самоврядування та пріоритету інтересів жителів міста при їх здійсненні. Розподіл повноважень між органами і посадовими особами міського самоврядування здійснюється згідно з законодавством і цим Статутом. Повноваження, які можуть передаватися, та порядок їх передачі визначаються законом.
      Глава 3.2. Міська рада.
      Стаття 3.2.1. Міська рада є представницьким органом міського самоврядування - єдиним органом представницької влади міської громади.
      Стаття 3.2.2. Міська рада формується шляхом вільних виборів, які проводяться на основі загального, рівного і прямою виборчого права шляхом таємного голосування.
      Порядок призначення, організації і проведення виборів депутатів міської ради визначаються Конституцією і законами України та цим Статутом.
      Стаття 3.2.3. Загальний склад міської ради встановлюється в межах, визначених законодавством, рішенням міської ради, яке приймається перед кожними черговими виборами депутатів міської ради.
      Крім депутатів, до складу міської ради входить за посадою міський голова.
      Стаття 3.2.4. Депутат міської ради -особа, яка шляхом вільних виборів наділяється міською громадою повноваженнями представляти інтереси своїх виборців та всієї територіальної громади, здійснювати функції міського самоврядування, віднесені законодавством і цим Статутом до відання міської ради.
      Депутат міської ради здійснює свої повноваження, як правило, на громадських засадах.
      Грошова винагорода депутатам, які працюють в міській раді на постійній основі, виплачується з міською бюджету в розмірах, визначених законодавством.. Депутат міської ради не може мати іншого представницькою мандату та займати виборні посади в системі міського самоврядування. Депутат міської ради складає присягу такою змісту:
      «Вступаючи в права депутата Березанської міської ради, зобов'язуюсь усіма своїми діями дбати про благо міста Березань та добробут його жителів, гідно представляти своїх виборців, відстоювати їх права і свободи.
      Присягаю додержуватися Конституції України, законів України, Статуту міста Березань, виконувати свої обов'язки в інтересах міської територіальної громади».
      Повноваження депутатів міської ради припиняються одночасно із припиненням повноважень міської ради у випадках та у порядку, передбачених законодавством.
      Повноваження депутата міської ради за рішенням ради припиняються достроково у разі:
      - складення повноважень за особистою заявою;
      - виїзду на постійне місце проживання за межі території міста;
      - набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього.
      Депутат має право звернутися із запитом до керівників ради та її органів, міського голови, керівників органів, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, розташованих, зареєстрованих та території міста в письмовій або усній формі. Орган або посадова особа, до якої звернуто запит, зобов'язані в установлений строк дати відповідь на запит раді та депутату.
      Участь у засіданнях ради, її органів, виконання доручень є підставою для звільнення депутата від виробничих або службових обов'язків депутата.
      Стаття 3.2.5. Строк повноважень міської ради - чотири роки. Міська рада є повноважною за умови обрання не менш як двох третин від встановленого радою і визначеного цим Статутом її складу.
      Повноваження міської ради починаються з моменту офіційного повідомлення міською виборчою комісією про обрання необхідної кількості депутатів.
      Повноваження міської ради припиняються в день офіційного оголошення міською територіальною виборчою комісією про обрання міської ради нового скликання.
      Повноваження міської ради припиняються достроково за рішенням Верховної Ради України або міської громади (місцевий референдум).
      Підстави і порядок дострокового припинення повноважень міської ради визначаються законодавством.
      Стаття 3.2.6. Основною організаційною формою роботи міської ради є її сесія.
      Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних та інших комісій.
      Сесія міської ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.
      Порядок скликання чергових та позачергових сесій міської ради визначається законодавством.
      На сесіях міська рада розглядає найважливіші питання, віднесені до відання міського самоврядування, за виключенням питань, які у відповідності із принципом розподілу влад віднесені до відання міського голови і виконавчих органів міської ради.
      Пропозиції до порядку денного сесії міської ради можуть вноситися міським головою, депутатами міської ради, постійними комісіями міської ради, виконавчим комітетом міської ради або загальними зборами громадян за місцем проживання.
      Порядок підготовки і розгляду на сесіях міської ради питань порядку денного, а також розклад її пленарних засідань визначаються регламентом міської ради.
      Сесії міської ради проводяться гласно і носять відкритий характер. На сесії мають право бути присутні жителі міста, представники засобів масової інформації, політичних партій і громадських організацій.
      Міська рада має право, у разі необхідності, прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.
      Рішення міської ради приймаються відкритим або таємним голосуванням.
      Порядок і процедура прийняття рішень міською радою визначаються її регламентом.
      Прийняті на сесії рішення міської ради підписуються міським головою.
      Рішення міської ради нормативно-правового характеру підлягають офіційному оприлюдненню в десятиденний строк з моменту прийняття і набувають чинності з дня оприлюднення, якщо міською радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень в дію.
      Рішення міської ради є обов'язковими для виконання всіма розташованими та території міста органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на даній території.
      Глава 3.3. Постійні комісії міської ради.
      Стаття 3.3.1. Постійні комісії міської ради є постійно діючими органами, які обираються з числа депутатів ради на строк її повноважень для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, віднесених до відання ради та для здійснення контролю за виконанням рішень міської ради, її виконавчих органів.
      До складу постійної комісії входять її голова, члени комісії і секретар.
      Перелік постійних комісій та їх персональний склад визначаються новообраною міською радою на першій сесії.
      Постійні комісії за дорученням міської ради, міського голови, секретаря ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проект програм соціально-економічного і культурного розвитку міста, міського бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які виносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.
      Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються-для обрання, затвердження, призначення або погодження міською радою, готують висновки з цих питань.
      Постійні комісії за дорученням міської ради, міського голови, секретаря ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів, підприємств, організацій і установ комунальної власності, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд ради, здійснюють контроль за виконанням рішень ради.
      Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, мають право отримувати від керівників органів і організацій зазначених у частині шостій цієї статті, необхідні матеріали і документи (крім документів, порядок ознайомлення з якими регламентується законодавством).
      Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, організаціями, установами, а також громадянами, організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. В разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.
      Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і воно є правомочним, якщо на ньому присутня не менш як половина від загального складу комісії,
      За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.
      Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду органами і організаціями посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.
      Постійна комісія для вивчення питань розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради розглядатися комісіями на спільних засіданнях.
      Постійні комісії є підзвітними та відповідальними перед міською радою.
      Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються регламентом міської ради та Положенням про постійні комісії, що затверджуються радою.
      З метою підготовки і попереднього розгляду окремих питань, які мають важливе значення для соціально- економічного і культурного розвитку міста, міська рада утворює тимчасові комісії, які здійснюють повноваження, передбачені цим Статутом для постійних комісій.
      Стаття 3.3.2. Депутати міської ради можуть об'єднуватися у депутатські групи, фракції, клуби та інші добровільні депутатські об'єднання, які утворюються на постійній чи тимчасовій основі.
      Порядок утворення та реєстрації депутатських об'єднань, їх повноваження визначаються регламентом міської ради.
      Стаття 3.3.3. Посадовою особою міської ради, яка відповідає за організацію її роботи, є секретар ради.
      Секретар ради обирається міською радою за пропозицією міського голови з числа її депутатів на строк повноважень ради відкритим або таємним голосуванням більшістю голосів від загального складу ради.
      Секретар ради працює в раді на постійній основі і не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, займатися підприємницькою діяльністю.
      Глава 3.4. Міський голова.
      Стаття 3.4.1. Міський голова є головною посадовою особою міської громади.
      Міський голова за посадою очолює виконавчий комітет міської ради та головує на засіданнях міської ради.
      Міський голова обирається жителями міста, які мають право голосу на місцевих виборах строком на чотири роки шляхом вільних виборів на основі загального, прямого, рівного виборчого права при таємному голосуванні,
      Міським головою може бути обраний будь-який житель міста, який має право голосу на місцевих виборах.
      Порядок обрання міського голови визначається законодавством.
      Стаття 3.4.2. Повноваження міського голови починаються з моменту оголошення міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання і закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи.
      Міський голова складає на пленарному засіданні міської ради присягу наступного змісту:
      «Я, (ім'я та прізвище), волею територіальної громади міста Березань обраний міським головою, заступаючи на цей високий пост урочисто присягаю на вірність народу України. Зобов'язуюсь суворо дотримуватись Конституції України і законів України, усіма своїми справами дбати про благо міста і добробут його мешканців, обстоювати права, свободи і законні інтереси громадян, підносити авторитет міста Березань як у державі, так і за її межами".
      Якщо вибори міського голови проведені одночасно з виборами депутатів, то присяга складається ним на першому пленарному засіданні новообраної ради після складання присяги депутатами ради.
      Повноваження міського голови можуть бути припинені достроково Верховною Радою Українці та судом за підставами і в порядку, передбаченими законодавством.
      Повноваження міського голови припиняються достроково міською громадою шляхом міською референдуму. Рішення про проведення міського референдуму щодо дострокового припинення повноважень міського голови приймається міською радою як за власною ініціативою, так і на вимогу не менш як однієї десятої частини жителів міста, які мають право голосу на місцевих виборах.
      Повноваження міського голови припиняються достроково за рішенцям міської ради у випадках:
      - його звернення з особистою заявою до міської ради про складення ним повноважень голови;
      - виїзду голови на постійне проживання за межі міста;
      - набрання законної сили обвинувального вироку щодо голови;
      - визнання його судом недієздатним, безвісти відсутнім або оголошеним таким, що помер;
      - припинення його громадянства;
      - його смерті.
      Повноваження міського голови можуть бути також достроково припинені, якщо він порушує Конституцію або Закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень.
      Повноваження міського голови за наявності підстав, передбачених частиною 7 цієї статті, та в інших випадках можуть бути припинені достроково за рішенням місцевого референдуму або за рішенням відповідної ради; прийнятим шляхом таємного голосування не менш як двома третинами голосів депутатів від загального складу ради.
      Порядок проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень міського голови визначається законом про місцеві референдуми.
      У разі дострокового припинення повноважень міського голови проводяться позачергові вибори міського голови в порядку, передбаченому законодавством.
      При достроковому припиненні повноважень міського голови і до моменту вступу на посаду новообраного голови його обов'язки по організації роботи міської ради здійснює за рішенням ради секретар ради, а по організації роботи виконавчого комітету ради - перший заступник міського голови по виконавчій роботі.
      Стаття 3.4.3. Міський голова в межах своїх повноважень видає розпорядження.
      Стаття 3.4.4. На міського голову поширюються повноваження та гарантії депутатів міської ради, передбачені законом про статус депутатів місцевих рад, якщо інше не встановлено законом.
      Стаття 3.4.5. Міський голова має першого заступника та заступників з виконавчої роботи, кількість яких визначається міською радою.
      Заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів призначаються та звільняються з посади у порядку, визначеному чинним законодавством.
      Розподіл обов'язків між заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів здійснюється міським головою та виконавчим комітетом міської ради.
Глава 3.5. Виконавчий комітет міської ради.
      Стаття 3.5.1. Виконавчий комітет міської ради є виконавчим і розпорядчим органом міського самоврядування, який утворюється міською радою на строк її повноважень.
      Очолює виконавчий комітет міський голова. У разі відсутності міського голови або неможливості виконання ним своїх обов'язків організує роботу виконавчого комітету перший заступник міського голови з виконавчої роботи.,
      Виконавчий комітет є юридичною особою, має свою печатку та інші реквізити юридичної особи.
      Статте 3.5.2. Кількісний склад виконавчого комітету міської ради визначається міською радою, а персональний склад затверджується радою за пропозицією міського голови.
      До складу виконавчого комітету не можуть бути включені депутати міської ради, крім секретаря ради.
      Перший заступник, заступники міського голови з виконавчої роботи та керуючий справами виконавчого комітету виконують свої обов'язки на постійній основі.
      Члени виконавчого комітету виконують свої обов'язки, як правило, на громадських засадах. За рішенням міської ради окремі члени виконавчого комітету можуть працювати на постійній основі.
      Стаття 3.5.3. Повноваження виконавчого комітету визначаються чинним законодавством та цим Статутом.
      Стаття 3.5.4. Виконавчий комітет е підзвітним і підконтрольним міській раді, а з питань здійснення ним делегованих йому повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.
      Звітує при роботу виконавчого комітету міський голова. Міська рада з власної ініціативи або з ініціативи жителів міста може прийняти рішення про внесення змін до складу виконавчого комітету та про його розпуск. Ініціатива жителів міста про розпуск виконавчого комітету повинна бути підтримана не менш як десятою частиною жителів міста, які мають право голосу на місцевих виборах.
      Підстави, з яких приймається рішення про розпуск виконавчого комітету, підлягають оприлюдненню в міських засобах масової інформації.
      Стаття 3.5.5. Організаційною формою роботи виконавчого комітету є його засідання, які правомочні за умови присутності більшої половини загального складу виконавчого комітету.
      Засідання виконавчого комітет скликаються міським головою (або одним із заступників міського голови в разі відсутності міського голови чи неможливості виконання ним своїх обов'язків) в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць.
      Стаття 3.5.6. Організаційно-технічне та інформаційне забезпечення роботи виконавчого комітету здійснює керуючий справами, який призначається на посаду у порядку, визначеному чинним законодавством. Керуючий справами міськвиконкому відповідальний перед міським головою.
      Стаття 3.5.7. Виконавчий комітет міської ради в межах своїх повноважень приймає рішення. Рішення виконавчого комітету приймаються на його засіданнях більшістю голосів від його загального складу і підписуються міським головою.
     
      РОЗДІЛ 4. ОРГАНИ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ
      Глава 4.1. Система та загальні засади організації і діяльності органів самоорганізації населення.
      Стаття 4.1.1. Органи самоорганізації населення є однією із форм участі членів територіальної громади у вирішенні окремих питань місцевого значення.
      Стаття 4.1.2. Органи самоорганізації населення є будинкові, вуличні, квартальні комітети, комітети мікрорайонів у містах.
      Стаття 4.1.3. Основними завданнями органів самоорганізації населення є: 1) створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення у межах Конституції і законів України; 2) завдання соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг; 3) участь у реалізації соціально-економічного, культурного розвитку відповідної території, інших місцевих програм.
      Стаття 4.1.4. Обирати та бути обраним до органу самоорганізації населення в порядку, визначеному цим Законом, можуть жителі, які на законних підставах проживають на відповідній території. Забороняються будь- які обмеження права жителів, які проживають на відповідній території на участь у відповідному органі самоорганізації.
      Стаття 4.1.5. Територія, у межах якої діє орган самоорганізації населення визначається рішенням ради, що дала дозвіл на створення: а) вуличного, квартального комітету - в межах території кварталу, кількох, однієї або частини вулиць з прилеглими провулками в місцях індивідуальної забудови; б) комітету мікрорайону - в межах території окремого мікрорайону; в) будинкового комітету - в межах будинку (кількох будинків) в державному і громадському житловому фонді.
      Стаття 4.1.6. Повноваження та порядок роботи органу самоорганізації населення визначається законом та Положенням про відповідний орган самоорганізації населення, яке затверджується міською радою.
      Глава 4.2. Порядок створення органів самоорганізації населення.
      Стаття 4.2.1. З ініціативою про створення органу самоорганізації населення до міської ради можуть звертатися збори (конференція) жителів за умови, якщо в них брало участь (було представлено) не менше половини жителів відповідної території, які мають право голосу. На зборах (конференції) жителів за місцем проживання обирається ініціативна група, яка представляє інтереси жителів у раді, і подає до міської ради заяв; про створення органу самоорганізації населення та відповідно оформлені документи згідно із Законом "Про органи самоорганізації населення"
      Стаття 4.2.2. Дозвіл на створення органу самоорганізації населення надається міською радою.
      Стаття 4.2.3. Орган самоорганізації населення обирається зборами (конференцією) жителів за місцем проживання. Загальний склад органу самоорганізації населення визначається зборами (конференцією) жителів за місцем проживання.
      Стаття 4.2.4. Організація проведення зборів (конференції) жителів за місцем проживання, покладається на виконавчий комітет міської ради.
      Стаття 4.2.5. Орган самоорганізації населення обирається терміном на строк повноважень відповідної ради.
      Глава 4.3. Положення про орган самоорганізації населення.
      Стаття 4.3.1. Збори (конференція) жителів на підставі рішення міської ради про створення органів самоорганізації населення відповідно до Конституції та законів України, інших нормативно-правових актів, актів та рішень відповідних органів місцевого самоврядування затверджують Положення про орган самоорганізації населення (далі - Положення).
      Стаття 4.3.2. Контроль за додержанням органом самоорганізації населення Положення про нього покладається на раду та її виконавчий орган, який здійснив реєстрацію органу самоорганізації населення.
      Стаття 4.3.3. Легалізація органу самоорганізації населення є обов'язковою і здійснюється шляхом його реєстрації або повідомленням про заснування. У разі реєстрації орган самоорганізації набуває статусу юридичної особи.
      Глава 4.4. Фінансова та економічна основа органу самоорганізації населення.
      Стаття 4.4.1. Фінансовою основою діяльності органу самоорганізації населення є кошти відповідного міського бюджету, які можуть надаватися йому міською радою для здійснення власних повноважень, добровільні внески фізичних та юридичних осіб, інші надходження не заборонені законом.
      Стаття 4.4.2. Матеріальною основою діяльності органу самоорганізації населення є майно, яке може бути передано йому радою в оперативне управління.
      Глава 4.5. Організація діяльності органу самоорганізації населення.
      Стаття 4.5.1. Орган самоорганізації населення діє гласно. Він підзвітний жителям, які його обрали.
      Стаття 4.5.2. Формою роботи органу самоорганізації населення є засідання, на який приймаються рішення.
      Стаття 4.5.3. Члени органу самоорганізації населення виконують свої обов'язки на громадських засадах, а керівник і секретар цього органу можуть працювати в ньому на постійній основі з оплатою їх праці за рахунок коштів, переданих органу самоорганізації населення.
      Стаття 4.5.4. Керівник і секретар органів самоорганізації населення організовують свою діяльність згідно чинного законодавства.
      РОЗДІЛ 5. МАТЕРІАЛЬНІ 1 ФІНАНСОВІ ОСНОВИ МІСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ
      Глава 5.1. Комунальна власність міста.
      Стаття 5.1.1. Матеріальною і фінансовою основою міського самоврядування згідно з Конституцією України є рухоме і нерухоме майно, доходи міського бюджету, позабюджетні цільові (в тому числі валютні) та інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності міської громади, а також об'єкти спільної власності територіальних громад Київської області, що перебувають в управлінні обласної ради.
      Матеріальні та фінансові ресурси, що перебувають у комунальній власності міста, є надбанням міської громади і їх недоторканість захищається законодавством.
      Стаття 5.1.2. До комунальної власності міської громади включається рухоме і нерухоме майно, зареєстроване у визначеному законодавством порядку. Перелік об'єктів комунальної власності міської громади визначається рішенням міської ради відповідно до законодавства та цього Статуту.
      До комунальної власності міста можуть належати:
      - земля та інші природні ресурси;
      - комунальні підприємства міста;
      - банки, страхові товариства, пенсійні фонди, заклади і установи культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, соціального обслуговування та інше майно, що належить міській громаді;
      - частки (паї) у майні підприємств;
      - комунальний житловий та нежитловий фонди міста;
      - доходи місцевого бюджету міста, позабюджетні, валютні та інші кошти та депозити міста (органів міського самоврядування) в банківських установах, цінні папери, інші передбачені чинним законодавством фінансові ресурси;
      - нерухоме майно, що передається до комунальної власності міста за рішенням суду;
      - інше рухоме і нерухоме майно, визначене чинним законодавством. Виключно у комунальній власності міста знаходяться об'єкти, що мають важливе загальноміське значення для життєзабезпечення міста, задоволення потреб міської громади та для збереження історико-культурних об'єктів міста (міські системи водо- і енергопостачання, інженерні комунікації, пам'ятники культури і архітектури, музеї, природні ландшафти тощо).
      Об'єкти виключно комунальної власності.
      Перелік об'єктів виключної комунальної власності міста визначається рішенням міської ради.
      Визначені рішенням міської ради об'єкти виключної комунальної власності міста не можуть бути відчужені в будь-якій формі.
      Стаття 5.1.3. Суб'єктом права комунальної власності міста є міська громада, яка здійснює це право безпосередньо шляхом міського референдуму та через органи і посадових осіб міського самоврядування.
      Міська рада, виконавчий комітет та його відділи й управління здійснюють щодо об'єктів комунальної власності міста всі майнові операції. Міська рада дає попередню згоду на розпорядження такими об'єктами комунальної власності міста:
      - школи та інші навчальні установи, бібліотеки, установи культури, дитячі садки, дитячі будинки, будинки престарілих та інвалідів, лікарні і поліклініки, спортивні споруди загальноміського значення;
      - будинки, що використовуються для потреб управління містом;
      - будинки житлового фонду, якщо це пов'язано з переселенням їх наймачів;
      - будинки та інші споруди, що підлягають продажу іноземним фізичним та юридичним особам.
      Стаття 5.1.4. Оперативне управління об'єктами комунальної власності міста здійснюють виконавчі органи міської ради, на які покладаються наступні функції:
      - підготовка пропозицій на розгляд міськради щодо прийняття об'єктів до комунальної власності міськради;
      - підготовка і передача на розгляд міської ради або її виконавчого комітету питань про створення, реорганізацію та ліквідацію підприємств і організацій, що перебувають у комунальній власності міста;
      - надання згоди на здавання в оренду об'єктів комунальної власності міста;
      - реалізація затвердженої рішенням міської ради програми приватизації комунального майна міста.
      Стаття 5.1.5. Загальний контроль за використанням об'єктів комунальної власності міста здійснює міський голова.
      Голова міста раз на рік інформує міську раду про стан комунальної власності міста, реєстрацію, відчуження або придбання об'єктів комунальної власності.
      Глава 5.2. Фінанси міста.
      Стаття 5.2.1. Фінанси міста складаються із:
      - коштів .міського бюджету;
      - коштів позабюджетних і цільових фондів;
      - коштів міської ради та виконавчого комітету;
      - фінансово-кредитних ресурсів;
      - страхових ресурсів;
      - коштів підприємств, організацій і установ, що перебувають у комунальній власності міста;
      - коштів валютних фондів;
      - відповідної частки коштів підприємств, організацій і установ, створених за пайовою участю органів міською самоврядування;
      - коштів, отриманих від розміщення міських позик і міських цінних паперів;
      - коштів, отриманих від проведення міських лотерей;
      - коштів, отриманих від приватизації комунального майна міста;
      - коштів органів територіального громадського самоврядування міста;
      - інших фінансових ресурсів, переданих місту.
      Стаття 5.2.2. Місто має право отримувати плату за користування землею, лісами, іншими природними ресурсами від природокористувачів, розмір якої встановлюється міською радою в межах, визначених законодавством.
      Місто має право на отримання відшкодувань за екологічні збитки, заподіяні на території міста підприємствами, установами і організаціями незалежно від їх форми власності.
      Стаття 5.2.3. Місто може об'єднувати на договірних засадах свої фінансові ресурси із фінансовими ресурсами інших територіальних громад та з державними фінансовими ресурсами з метою спільного фінансування міських або регіональних програм.
      Стаття 5.2.4. Міська рада або за її рішенням інші органи міського самоврядування можуть в межах, визначених законодавством, випускати міські цінні папери і лотереї, видавати юридичним і фізичним особам позики, отримувати кредити в банківських установах, створювати комунальні банки та інші фінансово-кредитні установи, виступати гарантом кредитів підприємств, установ і організацій, що належать до комунальної власності.
      Глава 5.3. Міський бюджет.
      Стаття 5.3.1. Місто має власний бюджет, який розробляється, затверджується і виконується органами І посадовими особами міського самоврядування самостійно, в межах їх повноважень.
      Будь-яке втручання в розробку, затвердження виконання міського бюджету органів державної влади або органів місцевого самоврядування інших територіальних громад заборонене законодавством.
      Стаття 5.3.2. Бюджет міста складається з поточного бюджету і бюджету розвитку міста.
      Стаття 5.3.3. Кошти поточного бюджету спрямовуються для поточних видатків, утримання об'єктів соціальної сфери, посадових осіб та апарату органів міського самоврядування, комунальних служб, апарату органів самоорганізації населення, на соціальне обслуговування жителів міста, сплату видатків по міських показниках тощо.
      Стаття 5.3.4. Кошти бюджету розвитку спрямовуються на реалізацію програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, пов'язаних Із здійсненням інвестиційної та інноваційної діяльності, а також на фінансування субвенцій та інших видатків, пов'язаних з розширеним відтворенням.
      Стаття 5.3.5.
      В доходи міського бюджету зараховуються:
      - місцеві податки і збори;
      - надходження від закріплених законодавством окремих загальнодержавних податків або ж частини, відповідно до нормативів затверджених у встановленому законодавством порядку;
      - фінансові ресурси (дотації, субсидії, субвенції та інші трансферти), передані місту з Державного бюджету безпосередньо або розподілені через обласний бюджет;
      - фінансові ресурси, передані місту з Державного бюджету для здійснення визначених законодавством повноважень виконавчої влади;
      - надходження від приватизації або інших способів відчуження об'єктів комунальної власності міста;
      - надходження від місцевих позик і лотерей;
      - надходження від оренди цілісних майнових комплексів, що належать до комунальної власності міста;
      - прибуток підприємств, що перебувають у комунальній власності міста (або частка прибутку, визначена рішенням міської ради);
      - штрафи і відшкодування за екологічні збитки;
      - інші кошти отримані від господарської діяльності органів міського самоврядування.
      У доходній частині міського бюджету кошти, необхідні для здійснення самоврядних і наданих законодавством окремих повноважень органів виконавчої влади, виділяються окремо.
      Доходна частина міського бюджету повинна бути достатньою для виконання функцій міського самоврядування та наданих законодавством окремих повноважень органів виконавчої влади.
      З метою збалансованості міського бюджету міська рада може встановлювати граничний розмір його дефіциту.
      Статуя 5.3.6. Видаткова частина міського бюджету окремо передбачає бюджет поточних видатків і бюджет видатків на розвиток міста.
      Бюджет поточних видатків окремо повинен передбачити видатки, пов'язані із виконанням самоврядних повноважень, і видатки, необхідні дяя здійснення наданих законодавством окремих повноважень органів виконавчої влади.
      Стаття 5.3.7. Доходи міського бюджету, отримані додатково при його виконанні, а також суми перевищення доходів над видатками, що утворитися внаслідок перевиконання доходної частини бюджету або економії у видатках, вилученню не підлягають. Рішення про використання таких коштів приймається міською радою.
      Міська рада може приймати рішення щодо вкладання вільних коштів (отриманих способами, передбаченими частиною першою цієї статті) в акції, цінні папери тощо.
      Стаття 5.3.8. Міський бюджет повинен передбачати резервний фонд, який використовується міським головою за попереднім погодженням із міською радою для фінансування передбачених видатків.
      Видатки резервного фонду включаються до звіту про виконання міського бюджету.
      Стаття 5.3.9. Контроль за виконанням бюджету здійснює міська рада Контроль за використанням коштів міського бюджету відповідними підприємствами, організаціями і установами здійснює виконавчий комітет.
      Глава 5.4. Позабюджетні, цільові і валютні фонди.
      Стаття 5.4.1. Міська рада може утворювати позабюджетні, цільові і валютні фонди та визначати порядок використання коштів цих фондів у відповідності до законодавства.
      Порядок формування та використання коштів позабюджетних, цільових і валютних фондів визначається відповідними положеннями, які затверджуються рішенням міської ради
      Стаття 5.4.2. До позабюджетних (цільових) фондів можуть за рішенням міської ради включатися:
- добровільні внески і пожертви фізичних і юридичних осіб;
- штрафи, які сплануються підприємствами за отримання необґрунтованого прибутку;
- штрафи за адміністративні правопорушення;
- штрафи за пошкодження пам'ятників історії, культури і архітектури;
- інші позабюджетні кошти.
      Стаття 5.4.3. До валютних фондів можуть за рішенням міської ради включатися:
      - добровільні і благодійні внески і пожертви фізичних і юридичних осіб в іноземній валюті та іноземними цінними паперами;
      - відрахування від прибутків в іноземній валюті підприємств, організацій та установ, що перебувають) комунальній власності міста.
      Стаття 5.4.4. Кошти позабюджетних і цільових фондів перебувають на окремих банківських рахунках і не можуть бути вилучені. Вони використовуються міським головою у порядку, визначеному міською радою.
      Кошти валютних фондів використовуються виключно за рішенням міської ради.
     
      РОЗДІЛ 6. ГАРАНТІЇ МІСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ
      Глава 6.1. Відповідальність органів і посадових осіб міського самоврядування перед, територіально» громадою.
      Стаття 6.1.1. Органи та посадові особи міського самоврядування є відповідальними, підконтрольними та підзвітними перед міською громадою про результати своєї роботи і надають жителям міста необхідну інформацію.
      Стаття 6.1.2. Жителі міста мають право на отримання достовірної інформації щодо діяльності органів і посадових осіб міського самоврядування, яка може включати відомості про: структуру та чисельний склад органів міського самоврядування;
      - компетенцію органів і посадових осіб міського самоврядування;
      - призначення та звільнення посадових осіб органів міського самоврядування; зміст актів та інших документів, що приймаються в системі міського самоврядування; поточну діяльність та плани роботи органів і посадових осіб міського самоврядування; позицію цих органів і посадових осіб з найважливіших питань життя міста. Порядок та періодичність надання цієї інформації, способи її оприлюднення визначаються міською радою та міським головою.
      Стаття 6.1.3. Всі посадові особи міського самоврядування повинні щомісяця проводити прийом жителів міста з особистих питанні,
      Стаття 6.1.4. Всі органи і посадові особи міського самоврядування зобов'язані враховувати у своїй діяльності позицію міських осередків політичних партій, громадських організацій, профспілок та інших об'єднань жителів міста, будувати з ними відносини на основі партнерства, взаємної поваги і конструктивного співробітництва.
      Глава 6.2. Відповідальність органів і посадових осіб міського самоврядування перед державою юридичними та фізичними особами.
      Стаття 6.2.1. Органи і посадові особи міського самоврядування несуть відповідальність перед державою у разі порушення ними Конституції України і діючого законодавства.
      Державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб міського самоврядування здійснюється згідно з законодавством.
      Стаття 6.2.2. Акти, прийняті в системі міського самоврядування, можуть зупинятися відповідними місцевими державними адміністраціями лише з мотивів їхньої невідповідності Конституції України та діючому законодавству, указам Президента України та постановам Кабінету Міністрів України і при умові одночасного звернення до суду про визнання їх нечинними.
      Стаття 6.2.3. Висновок суду про визнання невідповідності діяльності органів чи посадових осіб міського самоврядування Конституції України і діючому законодавству України є підставою для розгляду Верховною Радою України питання про дострокове припинення повноважень відповідного органу чи посадової особи міського самоврядування.
      Стаття 6.2.4. Збитки, завдані юридичним і фізичним особам, в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності органів міського самоврядування, відшкодовуються за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, а в результаті неправомірних рішень або дій посадових осіб місцевого самоврядування - за рахунок їх власних коштів у порядку, встановленому законодавством.
      Спори про поновлення порушених прав юридичних і фізичних осіб, що виникають в результаті рішень, дій чи бездіяльності органів або посадових осіб міського самоврядування, вирішуються в судовому порядку.
      Стаття 6.2.5. Органи та посадові особи міського самоврядування несуть відповідальність за виконання визначених законодавством повноважень виконавчої влади лише в тій мірі, в якій ці повноваження були забезпечені відповідними матеріальними і фінансовими ресурсами.
     
      РОЗДІЛ 7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
      Статут міста Березані може вдосконалюватися шляхом змін, доповнень та уточнень формулювань розділів і статей, введення нових та вилучення статей в порядку передбаченому статтею 1.2.5. даного Статуту, якщо:
      - вводяться у дію нові або змінюються існуючі закони;
      - виявляється, що деякі положення, норми і правила Статуту не відповідають потребам життя березанців.
      Статут територіальної громади прийнято XXI сесією міської ради XXIII скликання 28 вересня 2001 року.
      Статут підлягає реєстрації в установленому порядку і набуває чинності з моменту реєстрації.
      Статут є постійно діючим актом і не підлягає перезатвердженню новообраним складом міської ради.
      Секретар міської радиАрхіпова Т.А.