ВІДДІЛ З ЗЕМЕЛЬНИХ ТА ЕКОЛОГІЧНИХ ПИТАНЬ / ВІДДІЛ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ / УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ТА ПРАЦІ / ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ / ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ / АРХІВНИЙ СЕКТОР / ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ / СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ / ВІДДІЛ ОСВІТИ / ВІДДІЛ ЕКОНОМІКИ, КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ЕНЕРГОМЕДЖМЕНТУ / СЕКТОР З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА / СЕКТОР З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ / Березанський міський центр соціальних служб

СЕКТОР З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

Адреса: 07541, м. Березань, вул. Героїв Небесної Сотні, 1

Тел.: (04576) 6-47-07
berezan_ns@ukr.net

 

Завідувач сектору - Харченко Сергій Григорович
Головний спеціаліст - 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про сектор з питань надзвичайних ситуацій

та цивільного захисту населення
виконавчого комітету Березанської міської ради

 

І. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Сектор з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення (далі - Сектор) є самостійним підрозділом виконавчого комітету Березанської міської ради.

1.2. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією України, Кодексом цивільного захисту України, Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування", іншими законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативними актами, рішеннями Березанської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

1.3. Сектор підпорядковується міському голові, заступнику міського голови відповідно до розподілу обов'язків .

1.4. Положення про сектор затверджується міським головою.

 

IIОСНОВНІ ЗАВДАННЯ СЕКТОРУ

2.                                Основними завданнями сектору є:

2.1 Створення і забезпечення стабільного функціонування підсистеми місцевого та об'єктового рівнів Єдиної державної системи зaпобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру.

2.2. Розроблення і реалізація заходів щодо підвищення готовності сил цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій.

2.3. Визначення основних нaпрямків роботи у сфері цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків.

2.4. Виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності, режимно - секретного забезпечення робіт пов'язаних з державною таємницею в межах повноважень, визначених законодавством;

 

III ФУНКЦІЇ СЕКТОРУ

3.                                Сектор, відповідно до покладених на нього завдань:

3.1. Подає міському голові, департаменту з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Київської облдержадміністрації пропозиції до проектів регіональних програм і прогнозів щодо вдосконалення системи цивільного захисту, зaпобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків, цивільного захисту громадян, які від них постраждали, контролює виконання затверджених програм;

3.2. Забезпечує розроблення і здійснення заходів щодо удосконалення організації цивільного захисту населення на території міста від надзвичайних ситуацій, зaпобігання їх виникненню і реагування на них.

 

 

3.3. Подає пропозиції у встановленому порядку уповноваженим органам міської ради щодо включення до проекту бюджету міста витрат на розвиток та функціонування системи цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків.

 

3.4. Керує роботами, пов'язаними з ліквідацією надзвичайних ситуацій, контролює готовність відповідних сил цивільного захисту до дій за призначенням.

3.5. Організовує в установленому порядку надання допомоги населенню, яке потерпіло внаслідок надзвичайної ситуації.

3.6. Забезпечує контроль за накопиченням, збереженням та цільовим використанням фінансових резервів і матеріально-технічних ресурсів, призначених для ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків у порядку, встановленому законодавством.

3.7. Розробляє і погоджує плани дій з цивільного захисту населення та заходів щодо запобігання виникненню і ліквідації можливих надзвичайних ситуацій та їх наслідків, які є обов'язковими до виконання підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності.

3.8. Контролює в місті проведення навчань, тренувань із цивільного захисту населення.

3.9. Розглядає звернення громадян, підприємств, установ, організацій, у тому числі об'єднань громадян, фізичних осіб-підприємців, депутатські звернення та запити у порядку, передбаченому чинним законодавством України, забезпечує виконання вимог законодавства України про доступ до публічної інформації.

3.10. Організовує секретне діловодство та порядок поводження з матеріальними носіями інформації (документами, картами, виробами) віднесеної до державної таємниці.

3.11. Розробляє і здійснює заходи забезпечення охорони державної таємниці під час проведення всіх видів секретних робіт, користування документами та виробами, що містять державну таємницю, контролю за виконанням Закону України „ Про державну таємницю", інших нормативних актів з питань охорони державної таємниці.

3.12. Подає пропозиції щодо створення, формування і ведення страхового фонду документації на продукцію мобілізаційного та оборонного призначення та програми створення такої документації.

3.13 Розробляє та подає міському голові проекти нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації.

3.14. Бере участь в укладенні договорів (контрактів) про виконання мобілізаційних завдань (замовлень) з  підприємствами, установами та організаціями.

3.15. Організовує роботу, пов'язану з визначенням можливості задоволення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань, національної економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

       3.16. Забезпечує додержання режиму секретності під час здійснення заходів з мобілізаційної підготовки.

     3.17. Готує щорічну доповідь про стан мобілізаційної готовності та про хід виконання довгострокових і річних програм мобілізаційної підготовки.

3.18. Готує щорічний звіт про стан забезпечення охорони державної таємниці та подає його до Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області та облдержадміністрації.

3.18. Взаємодіє з підрозділами ДСНС України в Київській області.

3.19. Здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

 

IV. ПРАВА СЕКТОРУ

  1. Сектор має право:

4.1. Своєчасно одержувати, у встановленому порядку, від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від підпорядкування та форм власності інформацію, необхідну для здійснення покладених на сектор повноважень.

4.2. 3 метою забезпечення своєчасного виконання завдань, які потребують оперативного вжиття сектором відповідних заходів, виконавчі органи міської ради та їх посадові особи

 

зобов'язані невідкладно подавати необхідні документи, довідки, розрахунки, інші матеріали на вимогу сектору.

 

4.3. Заслуховувати посадових осіб структурних підрозділів міської ради, осіб керівного складу цивільного захисту підприємств, установ та організацій усіх форм власності з питань надзвичайних ситуацій та, в установленому законом порядку, надавати їм обов'язкові для виконання вказівки про усунення недоліків і порушень вимог цивільного захисту і техногенної безпеки.

4.4. В установленому порядку залучати до проведення заходів, пов'язаних із забезпеченням запобіганню виникнення надзвичайних ситуацій та у разі х виникнення, сили і засоби підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності і підпорядкування.

4.5. Залучати для проведення заходів, пов'язаних із забезпеченням запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, спеціалізовані служби цивільного захисту.

4.6. Контролювати здійснення заходів щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації, стан мобілізаційної готовності.

4.7. Залучати в установленому порядку експертів та консультантів для опрацювання окремих питань з мобілізаційної підготовки та мобілізації, а також спеціалістів інших структурних підрозділів для розгляду питань, що належать до його компетенції.

4.8. Перевіряти і визначати ефективність здійснення іншими структурними підрозділами міської ради та її виконавчого комітету, підприємств, організацій міста заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації.

4.9. Здійснювати перевірки додержання режиму секретності на робочих місцях працівників, що мають допуск до державної таємниці.

4.10. Залучати спеціалістів виконавчого комітету до здійснення заходів щодо охорони державної таємниці.

4.11. Одержувати від громадян, яким оформляються документи на допуск до державної таємниці, анкетні дані.

4.12. Мати печатку з найменуванням режимно-секретного органу, а також інші печатки та штампи установленої форми.

 

V. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СЕКТОРУ

5.1. Структура, чисельність працівників сектору визначаються штатним розписом виконавчого комітету, що затверджується міським головою в межах граничної чисельності, фонду оплати праці працівників і видатків на утримання виконавчого комітету, затвердженого міською радою.

5.2. Сектор очолює завідувач. У разі відсутності завідувача його обов'язки виконує інший працівник сектору.

5.3. Завідувач сектору, головний спеціаліст та інші працівники сектору призначаються на посаду та звільняються з посад міським головою.

5.4. Організація роботи сектору здійснюється відповідно до вимог Регламенту Березанської міської ради, Регламенту виконавчого комітету, планів сектору, інших нормативно-правових та розпорядчих документів та з урахуванням функцій і завдань сектору.

5.5. Сектор провадить свою діяльність на основі квартальних, місячних планів, що затверджуються заступником міського голови.

Працівники сектору складають місячні індивідуальні плани роботи, що затверджуються завідувачем.

5.6. Службові обов'язки працівників сектору визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються за поданням завідувача сектору заступником міського голови.

Розподіл посадових обов'язків між працівниками сектору затверджується завідувачем сектору.

5.6. Вивчення питань, що належать до компетенції сектору, проводиться згідно з планами, погодженими із заступником міського голови.

5.7. Сектор у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими відділами, структурними підрозділами міськвиконкому, використовує у своїй роботі підготовлені ними оперативні, довідкові та статистичні відомості, підтверджені в установленому порядку.

5.8. Інформації, відомості, які не передбачені офіційною статистичною звітністю, запитуються сектором у структурних підрозділів міської ради та її виконавчого комітету лише з дозволу заступника міського голови.

5.9. Діловодство сектору ведеться згідно з номенклатурою справ міськвиконкому, що затверджується керуючим справами виконкому, в установленому порядку.

 

VI.ЗАВІДУВАЧ СЕКТОРОМ

6.1. Здійснює свою діяльність у межах наданих йому повноважень відповідно до Положення про сектор.

6.2. Організовує роботу сектору і несе персональну відповідальність за виконання покладених на сектор завдань.

6.3. Забезпечує виконання плану роботи міськвиконкому з питань, що стосуються сектору, доручень міського голови та заступника міського голови, плану роботи відділу.

6.4. Сприяє підвищенню професійної та ділової кваліфікації працівників сектору, проводить з ними навчання.

6.5. Координує взаємодію сектору з іншими структурними підрозділами міської ради та її виконавчого комітету.

6.6 Підписує та візує документи в межах своєї компетенції.

6.7. Має право бути присутнім на засіданнях міської ради, виконавчого комітету, інших консультативно-дорадчих органах, нарадах, семінарах та інших заходах, що проводяться в міській раді.

6.8. Представляє сектор у державних установах та громадських організаціях з питань, що пов'язані з діяльністю сектору.

6.9. Повинен мати:

вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра; спеціаліста.

стаж роботи за фахом у державній службі та службі в органах місцевого самоврядування не менше 3 років або на керівних посадах у інших сферах управління не менше 4 років.

 

VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СЕКТОРУ

7.1. Персональну відповідальність за роботу сектору та належне здійснення покладених на нього завдань та функцій несе завідувач сектору.

7.2. Працівники сектору несуть відповідальність за своєчасне та належне виконання обов'язків, передбачених даним Положенням і посадовими інструкціями, в порядку, визначеним чинним законодавством.

 

VIII.ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Припинення діяльності сектору здійснюється за рішенням міської ради відповідно до вимог чинного законодавства України.

7.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться відповідно до процедури розгляду питань у міській раді, передбаченої  Регламентом роботи міської ради.